Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Toepassing van onze algemene voorwaarden 

1.1 De algemene voorwaarden van Seiton BV (hierna ‘Seiton’ of ‘Verkoper’) zijn van toepassing op alle offertes en contracten die worden afgesloten met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De Verkoper behoudt zich het recht voor de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, indien bij een vertaling in een andere taal een interpretatieprobleem zich voordoet heeft deze versie voorrang. 

1.2 De ondertekening van de offerte, plaatsen van de bestelling online en/of de ondertekening/uitvoering van het contract houdt tevens de algehele en definitieve aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

1.3. De Koper aanvaardt elektronische communicatie. De Koper erkent en aanvaardt de Privacy Policy zoals weergegeven op de website. 

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

2.1 Prijsoffertes/ online aanbiedingen worden door Seiton louter bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend ten aanzien van Seiton.  Prijsoffertes/aanbiedingen zijn gebaseerd op de alsdan geldende waarden van materialen en diensten en de alsdan opgegeven vermoedelijke hoeveelheden. Seiton is niet gehouden tot het aanbod wanneer het aanbod, of een deel, een kennelijke materiële vergissing of fout bevat. 

Indien genoemde waarden wijzigen heeft Seiton het recht de prijzen evenredig aan te passen.  Alle taksen van om het even welke aard zijn ten laste van de Koper.  Indien op vraag van de Koper BTW-afwijkingen worden toegestaan die nadien na controle verkeerd blijken te zijn, zal de Koper tussenkomen in betaling van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de bevoegde overheid.

2.2.De voorstellen/offertes van Seiton houden geen enkele verbintenis in. De verklaringen van vertegenwoordigers en de bestellingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk aanvaard of bevestigd werden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Seiton. De Koper is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van de offerte/ bevestiging van de aanbieding.  Seiton behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een Klant of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (iii) op grond van grondige reden of kennelijk misbruik van de goederen. 

Artikel 3 Leveringen en risico’s

3.1.  De goederen kunnen worden afgehaald op de afhaalpunten die beschikbaar worden gesteld op de website of kunnen rechtstreeks worden geleverd op voorwaarde dat de klant over een heftruck beschikt en een bestuurder van de heftruck aanwezig is op het moment van de levering. Onze chauffeurs (of die van onze logistieke partner) mogen niet met de heftruck rijden.  Bij rechtstreekse leveringen  worden de goederen steeds voor rekening en op risico van de Koper vervoerd. De leveringskosten worden u kenbaar gemaakt bij de bestelling.  

Seiton laat enkel officieel door hen aanvaarde verdelers toe en bezorgt hen de bestelcondities, deze bestelcondities zijn gelijk voor elke aanvaarde verdeler. Het is niet toegelaten producten te verkopen zonder toelating van Seiton, de Koper aanvaardt dit.  De eindklant kan de bestelcondities terugvinden bij deze officiële verdelers. 

Levercondities kunnen variëren naargelang de locatie van de Koper en zullen per regio kenbaar worden gemaakt aan de Koper. De condities die worden weergegeven zijn geldig voor het Belgisch grondgebied.  Franco levering is mogelijk vanaf 3 pakken per leverpunt.   Onder franco hoeveelheid  wordt verstaan 35€/pak (deze vaste hier weergegeven verkoopprijs houdt geen rekening met fluctuaties van de wereldprijzen in de houtsector en kunnen dus fluctueren naar toekomstige goederen, wanneer een nieuwe bestelling wordt geplaatst, in elk geval gelden de opgegeven prijzen van dat moment).  Verdelers zijn verplicht een minimum-verkoop-adviesprijs te hanteren die ook voor de eindklant zichtbaar is, de officiële verdeler aanvaardt dit. Verkoper behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen naargelang schommelingen in prijzen van de grondstof-, dollar- of transport-kosten (niet exhaustief) en deze zullen onmiddellijk in voege treden bij kennisgeving hieromtrent.

3.2. Behoudens in geval van opzet of van grove fout, is de Verkoper niet aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zaken die de Koper onder zijn bewaring heeft.

3.3. De Koper is ertoe gehouden de levering mogelijk te maken en hiervoor het nodige materiaal te voorzien zodat de producten kunnen worden geleverd. Enige schade die Verkoper oploopt door de niet-levering valt ten laste van de Koper. 

3.4. De opgegeven leveringstermijn is steeds indicatief.  

Artikel 4 Betalingsmodaliteiten – protest

4.1. De prijs is afhankelijk van het gekozen aanbod, product of dienst. De koper kan steeds de actuele prijsopgave raadplegen op de website (exclusief belastingen en kosten). De weergegeven prijzen zijn in euro. Bijkomende bestellingen zullen apart worden aangerekend conform geldende prijzen. 

 Alle facturen, zowel slot- als deelfacturen, zijn betaalbaar contant en zonder korting binnen de 30 dagen na factuurdatum op de vestiging van Seiton, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.  Seiton behoudt zich het recht voor bijkomende waarborgen te eisen of voorschotten te vragen bij een bestelling. 

4.2. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten.  

4.3. Bij niet-tijdige betaling behoudt Seiton zich het recht voor nog uit te voeren leveringen te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat de Koper hiervoor enige vergoeding kan vorderen. Seiton bepaalt zelf wanneer zij de levering opnieuw aanvat, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Wanneer Seiton door deze schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) zal de Koper deze dienen te vergoeden. 

4.4. Elke vertraging in de betaling door de Koper maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 

4.5. Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest ad 1% per maand vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% en met een minimum van 150,00 euro per factuur en maximum 1500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

4.6. Elk protest ten aanzien van facturen dient per aangetekende brief aan Seiton te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

4.7.  In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de koper of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt Seiton zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten/leveringen stop te zetten voor zo lang als nodig. Dit zonder dat de koper hiervoor enige vergoeding kan vorderen en onverminderd de mogelijkheid tot het vorderen van een schadevergoeding voor Seiton voor opgelopen schade. 

Artikel 5 Aanvaarding en klachten

5.1. De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de afhaling geschieden. Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de  drie  dagen per aangetekend schrijven door de Koper aan de Verkoper zijn verzonden. Worden niet beschouwd als gebrek in conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de materialen.

5.2. De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de Koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van de levering totdat de Verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.

5.3. Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking der materialen altijd als aanvaarding ervan. De Verkoper is geenzins aansprakelijk voor de aannemingswerken met de geleverde producten. De Koper verbindt zich ertoe de producten op een behoorlijke wijze aan te wenden en erkent hierover de nodige informatie en kunde te hebben.  

5.4. Het indienen van klachten geeft de Koper niet het recht de betaling van geleverde goederen op te schorten.

Artikel 6   Het herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Seiton. Bestellingen door Koper B2B (Ondernemingen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. 

6.2. Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper Seiton BV, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Seiton heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Seiton BV. De Koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Koper. 

De Koper wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Seiton zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Koper zal dit ten laste van de Koper in rekening worden gebracht.

Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal Seiton BV alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, aan de Koper terugbetalen binnen maximum 21 kalenderdagen nadat Seiton op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Seiton wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door Seiton geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de Verkoper. De Koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Seiton te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9 Nietigheid

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Seiton en de Koper in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 10 Belastingen, subsidies

10.1 Verhogingen van belastingen, retributies, rechten of lasten vanwege de overheid  die niet bestonden bij opstellen van de offerte vallen ten laste van de Koper. Wijzigingen in subsidies en steunmaatregelen tussen het ogenblik van het opstellen van de offerte en het indienen van de aanvragen vallen eveneens ten laste van de Koper.

Artikel 11 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 

11.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Seiton. 

11.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Seiton en de Koper zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.  Voor Kopers die consumenten zijn kan bij online aankopen het ODR-platform worden geraadpleegd. 

Seiton BV

Slabbaardstraat-Zuid 51

8870 Izegem

BE 0728.642.719

info@Seiton.be